Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Приклади оформлення списку бібліографічних посилань

Окремі вказівки до прикладів

1. Список починається словами «Список бібліографічних посилань», укладається в порядку згадування в тексті.

2. У складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця (для видань ХНУВС треба подавати завжди).

3. У кінці бібліографічного посилання може вказуватися конкретний номер сторінки. Загальну кількість сторінок потрібно зазначати обов’язково в разі посилання на документ у цілому або за наявності посилань на різні частини документа. Підхід автора до оформлення посилань має бути однотипним у всьому списку бібліографічних посилань.

4. Імена авторів, яких подано у заголовку бібліографічного посилання (від одного до трьох, а за потреби – і більше), у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють.

5. Одна навскісна риска та дві навскісні риски пробілами до та перед відділяються.

6. Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier – Ідентифікатор цифрового об’єкта) або інший постійний ідентифікатор, замість електронної адреси цього ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор.

7. Назви архівів подають у вигляді абревіатур чи скорочень, прийнятих в архівній галузі (див. у кінці). Розшифрування абревіатури наводять у списку скорочень, який додають до тексту. Якщо списку скорочень немає, назву архіву подають повністю або скорочують окремі слова та словосполучення згідно з ДСТУ, ГОСТ. Повну або скорочену назву архіву можна подавати після абревіатури. У повторному бібліографічному посиланні назву архіву наводять у вигляді абревіатури або в скороченій формі. Бібліографічні посилання на архівні документи із зарубіжних архівів подають мовою певної країни згідно з прийнятими в цій країні та в цьому архіві правилами описування та складання посилань (зі скороченнями).

 

КНИГИ

Від одного до чотирьох авторів

1) Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання відносин службовців правоохоронних органів : монографія. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2009. 360 с.

2) Черкес М. Ю. Міжнародне право : підручник. 2-ге вид., стер. Київ, 2001. 284 с.

3) Воробей П. А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність : монографія / під ред. В. К. Матвійчука. Київ : Укр. акад. внутр. справ, 1996. 116 с.

4) Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів : підручник. 4-те вид., перероб. і допов. Київ : Знання, 2006. 334 с.

5) Правова основа діяльності органів державної влади : зб. нормат. актів / упоряд. Любченко П. М. Харків : ФІНН, 2010. 303 с.

6) Бойцова Е. В., Ганкевич В. Ю., Муратова Э. С., Хайрединова З. З. Ислам в Крыму : Очерки истории функционирования мусульманских институтов. Симферополь : Элиньо, 2009. 432 с.

7) Бараненко Б. И., Кузнецов В. А. Взаимодействие уголовного розыска ГО-РОВД с другими службами и подразделениями органов внутренних дел в предупреждении преступлений. М., 1976. 118 с. (Труды Всесоюз. НИИ МВД СССР ; № 41).

 

П’ять або більше авторів

1) Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В. Сокуренка. Харків, 2016. 408 с.

 

Без автора

1) Україна в цифрах. 2007 : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ, 2008. С. 185–191.

 

Багатотомний документ

1) Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології : вибр. твори. Київ : Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.

2) Франко І. Твори. У 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с.

3) Танюк Л. С. Твори : у 60 т. Київ, 2011. Т. 18. С. 250–253.

4) Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. ; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 9. С. 36–37.

 

ПАТЕНТИ

1) Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

1) ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с.

 

ЧАСТИНИ ПЕРІОДИЧНИХ ЧИ ПРОДОВЖУВАНИХ
ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

1) Сенченко М. Чи вміємо ми читати? Вісник Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3.

2) Мацегора К. Прозорі тарифи наповнять бюджет. Урядовий кур’єр. 2016. 16 лип.

3) Мозоль А. П. Злочинність мігрантів (кримінологічна характеристика). Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 7, ч. 2. С. 112–119.

 

ЧАСТИНИ КНИГ

1) Кожевникова В. О. Види правових режимів майна батьків та дітей // Сімейне право : підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. § 4 теми 10. С. 314–317.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

1) Вільчик Т. Б. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів. Форум права. 2016. № 1. С. 30–36. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_7.pdf (дата звернення: 20.09.2016).

2) Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 08.02.2012).

3) Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 26.08.2016).

4) Загальна декларація прав людини : прийн. і проголош. резолюцією 217 A (III) Ген. Асамблеї ООН від 10.12.1948 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 26.08.2016).

5) Харківський національний університет внутрішніх справ // Вікіпедія : віл. енцикл. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Харківський_національний_університет_внутрішніх_справ (дата звернення 15.09.2016).

6) Беззуб І. Чи потрібна Україні легалізація грального бізнесу: думки експертів // Центр досліджень соціальних комунікацій, СІАЗ НЮБ ФПУ : сайт. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:chi-potribna-ukrajini-legalizatsiya-gralnogo-biznesu&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 19.09.2016).

7) Гетманцев Д. Лотерея в законі // ZN,UA : сайт / Дзеркало тижня. Україна. 28.09.2012. URL: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/lotereya_v_zakoni__ne _minulo_y_14_rokiv,_yak_v_ukrayini_zyavivsya_zakon_pro_lotereyu__.html (дата звернення: 20.09.2016).

8) Axak N. Development of multi-agent system of neural network diagnostics and remote monitoring of patient. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 4, No. 9 (82). P. 4–11. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.75690.

9) Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 10 черв. 2016 р. : справа № 761/19749/13-к, провадження № 1-кп/761/11/2016 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58382998 (дата звернення: 22.10.2017).

10)  Виборчий кодекс України : проект закону України від 02.10.2015 № 3112-1 / ініціатори: А. В. Парубій, О. М. Черненко, Л. О. Ємець // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=56671&pf35401=359122 (дата звернення: 09.11.2017).

або

Проект Виборчого кодексу України : від 02.10.2015 № 3112-1 / ініціатори: А. В. Парубій, О. М. Черненко, Л. О. Ємець // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671 (дата звернення: 09.11.2017).

 

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ

1) Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія ; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

2) ЦДНТА України (Центр. держ. наук.-техн. архів України). Ф. Р-72. Оп. 2. К. 1–272. Од. зб. 1. 10 арк.

3) Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії в 1929–1930 рр. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк.

4) [Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк.

5) Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 170. № 1. Арк. 5. (План праці НДКІУ на 1924 р.).

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1) Борисова В. І. Зміст заповіту // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна (Харків, 27 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. С. 20–24.

 

ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

1) Савченко Л. А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 1997. 27 с.

2) Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2008. 225 с.

 

ПРЕПРИНТИ

1) Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 квіт. 2013 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Незалеж. асоц. банків України, Харків. банк. Союз – регіон. представник НАБУ. Харків : ХНУВС, 2013. 146 с. (Препринт / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Незалеж. асоц. банків України, Харків. банк. Союз – регіон. представник НАБУ ; 2013).

  

Список скорочень назв державних архівних установ України

 Центральні державні архіви

ЦЦАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об'єднань України

ЦДАЗУ – Центральний державний архів зарубіжної україніки

ЦДЕА України – Центральний державний електронний архів України

ЦДАМЛМ України – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦДНТА України – Центральний державний науково-технічний архів України

ЦДКФФА України – Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

Місцеві державні архіви

Держархів АР Крим – Державний архів в Автономній Республіці Крим

Держархів Вінниц. обл. – Державний архів Вінницької області

Держархів Волин. обл. – Державний архів Волинської області

Держархів Харків. обл. – Державний архів Харківської області

Держархів м. Києва – Державний архів міста Києва

Держархів м. Севастополя – Державний архів міста Севастополя

та ін.

Галузеві державні архіви

ГДА МО України – Галузевий державний архів Міністерства оборони України

ДА СБ України – Державний архів Служби