Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Про збірник

 

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» (перша назва – «Вісник Університету внутрішніх справ») було засновано у 1995 році, і вже у 1996 році побачив світ його перший друкований випуск.

Видання від початку мало стати трибуною для науковців, які працюють чи навчаються в Університеті, а також займаються науковими проблемами, що є профільними для вишу. Звісно, найпріоритетнішим завданням збірника стало надання першочергової можливості ад’юнктам, здобувачам, науково-педагогічним працівникам Університету публікувати результати власних досліджень у різних галузях. Основну увагу у збірнику було приділено теоретичним та практичним проблемам становлення і розвитку правової системи незалежної України, підготовці кадрів для органів внутрішніх справ – центральної ланки правоохоронної системи України.

До складу першої редакційної колегії збірника увійшли: ректор Університету, доктор юридичних наук, професор Олександр Маркович Бандурка (відповідальний редактор), доктор юридичних наук, професор О. Н. Ярмиш (заступник відповідального редактора), П. М. Львова (відповідальний секретар), доктор юридичних наук, професор В. С. Венедиктов, кандидат юридичних наук, доцент В. Я. Гоц, доктор історичних наук, професор В. А. Греченко, доктор біологічних наук, професор В. А. Друзь, доктор юридичних наук, професор А. Ф. Зелінський, кандидат юридичних наук, доцент І. Г. Кириченко, доктор економічних наук, професор Є. В. Ковальов, кандидат юридичних наук, доцент Г. К. Кожевніков, доктор філософських наук, професор О. М. Кривуля, кандидат педагогічних наук, доцент О. С. Левашов, кандидат юридичних наук, доцент П. І. Орлов, доктор юридичних наук, професор О. А. Пушкін, доктор соціологічних наук, професор В. О. Соболєв, доктор фізико-математичних наук, професор С. В. Яковлєв.

Як періодичне друковане наукове фахове видання рішенням президії ВАК України збірник було визнано у 1997 році: з юридичних наук – з 26.06.1997, з економічних, технічних, філософських, соціологічних, психологічних, політичних наук і науки державного управління – з 11.09.1997.

З часом оновлювався склад редколегії університетського «Вісника». Так, у 2005 році посаду відповідального редактора збірника обіймає доктор юридичних наук, професор О. Н. Ярмиш; у 2006 році на цій посаді його змінює доктор юридичних наук, професор О. О. Погрібний; з 2007 року редакційну колегію очолює доктор юридичних наук, професор А. Т. Комзюк; на зміну йому у 2008 році приходить доктор юридичних наук, доцент Г. О. Пономаренко. У 2009 році відповідальним секретарем редколегії збірника стає П. О. Білоус. У 2010 році до виконання обов’язків відповідального редактора повертається доктор юридичних наук, професор О. М. Бандурка; наприкінці 2012 року редакційну колегію очолює доктор юридичних наук С. М. Гусаров, а посада голови редколегії від цього часу носить назву «головний редактор».

Видавалися спеціальні випуски збірника:

2000 рік – випуск, основну частину якого склали наукові розвідки молодих учених Університету внутрішніх справ, що були обговорені на науково-практичній конференції «Проблеми сучасної юридичної науки в дослідженнях молодих учених» (Харків, 14.04.2000);

2002 рік – випуск до 10-річчя утворення Національного університету внутрішніх справ;

2003 рік (20.10.2003) – спільно з науковим журналом «Право і Безпека» – випуск, присвячений 50-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора Валентина Семеновича Венедиктова;

2011 рік – як спецвипуск «Незалежній Україні – 20 років» виходить № 2 (53).

Починаючи з 2007 року «Вісник» перейняв справжню знахідку іншого періодичного друкованого фахового видання, засновником і видавцем якого є Університет, – наукового журналу «Право і Безпека». На сторінках збірника регулярно висвітлюється інформація про найвагоміші та найцікавіші наукові події, що відбуваються у стінах Університету, про здійснені наукові дослідження, видані книги тощо.

2009 рік відзначився низкою важливих подій. По-перше, було розпочато розміщення електронних копій збірника в базі даних «Наукова періодика України», яку веде Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.
По-друге, збірник було зареєстровано як міжнародне видання в ISSN International CentreParis (ISSN 1999-5717). По-третє, протягом цього ж року відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 4861:2007 було змінено нумерацію «Вісника», яка зберігається й донині: випуски з валовою нумерацією було замінено номерами, а поруч із роком видання зазначають і поточну (в межах року), і валову нумерацію.

Щоразу, беручи участь у конкурсах на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України в номінації «Наукові періодичні видання», наукова збірка ставала переможцем або призером конкурсів: у 2008 році зайняла 3-тє місце, у 2009 році стала переможцем конкурсу, у 2011 році знов посіла 3-тє місце, у 2013 році посіла 2-ге місце.

Сьогоднішній «Вісник» висвітлює широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології тощо.

Статті, опубліковані у збірнику починаючи з 2015 року, розміщуються в репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR), який має міжнародну реєстрацію.

Збірник зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах, репозитаріях, каталогах:

1) Google Scholar (Google Академія) – з 2015 року:

 h-індекс – 12; h-індекс з 2013 року – 7;

i10-індекс – 20; i10-індекс з 2013 року – 3.

2) Index Copernicus International – з 2015 року:

 ICV 2016 – 43,94;

 ICV 2015 – 38,36;

ICV 2014 – 35,75.

3) Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – з 2015 року:

4) Research Bible (ResearchBib– з 2015 року:

Втім, робота щодо подальшого розвитку збірника наукових праць триває.

У 2018 році збірник отримав додаткову паралельну назву англійською мовою – «Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs». Відповідні зміни уже внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (див. тут).

Також міжнародну реєстрацію отримала онлайн-версія збірника (ISSN 2617-278X). Така реєстрація серед іншого означає отримання збірником статусу видання відкритого доступу, адже після перевірки його було включено до ROAD – Директорії наукових видань відкритого доступу (Directory of Open Access Scholarly Resources).