Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 20 (2002)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Правова регламентація землекористування в Українській народній республіці у 1919 р.
Державні банківські установи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
До питання про сутність поняття «державність»
Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата
Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій
Політичні права жінок у сучасному суспільстві: проблеми пріоритетів
Громадсько-політичні рухи та об'єднання: поняття та класифікація
Правова регламентація організаційної побудови політичних партій в Україні
Соціологічний вимір наркоманії як фактор успішної профілактики наркозалежності серед підлітків і молоді
Наркотизація молоді: аспекти, проблеми і наслідки
Профілактика торгівлі жінками в Україні: теоретичні засади
До питань інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку
Деякі аспекти ведення переговорів із особами, які утримують заручників
Підготовка персоналу до участі у міжнародних миротворчих операціях
До питання про безпеку дорожного руху
Проблемні питання відповідальності за адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку
Кара як мета кримінального покарання
Поняття прогресивної системи в кримінально-виконавчих установах України
Деякі питання криміналістичного вивчення особи потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів насильнициких
Інформаційно-пізнавальні можливості криміналістичної техніки
Корислива спрямованість як елемент розкрадання
Деякі проблемні питання у боротьбі з корупційною діяльністю в сфері підприємництва
Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів
Використання соціологічного моніторінгу в оцінці відносин між міліцією та населенням
Взаємодія міліції та населення як механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина
Використання комп’ютерних програм при проведенні ділових ігор з курсу криміналістики
Деякі питання діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах
Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку
Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Концептуальне підґрунтя європейського податкового права
Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав
Locatio Conductio Operarum у Римському та сучасному цивільному праві України
Поняття та ознаки об'єкта венчурного підприємництва
Договір форфетинга: проблеми застосування і правового регулювання
Правове регулювання системи місцевого попдаткування
Захист права на особисте життя в інтернет просторі
Предмет бюджетного права України
Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці
До оновленого правосвітогляду
Сучасний курс логіки для правоохоронців
Пандектне право Риму (до концепцїї римського права)
Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин
Система джерел права: поняття, види, структура
Деякі проблематики докртинального тлумачення
Деякі філософсько-правові проблеми професійної культури юриста (історіографічний аспект)
Класифікація об’єктів злочинів
Особливості управління приватними і публічними організаціями
Форми та методи державного контролю у сфері підприємницької діяльності
Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень
Приватне обвинувачення: матеріально-правові та процесуальні ознаки
Теоретичні основи взаємодії кримінальної міліції та оперативних підрозділів пенітенціарної системи щодо протидії злочинності
Організаційно-правові питання вдосконалення адміністративної діяльності міліції
Проблеми владних повноважень державних органів
Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції
Проблеми правового регулювання дозвільного провадження
Гарантії інтересів поручників у класичному римському праві
Автори авторам про авторство
До питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала фізичного або психічного насильства
Органи місцевого самоврядування можуть і повинні захищати майнові права селян
Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України
Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід
Нормативно-правова база регулювання процесу проходження вченими ступенів їх наукової кваліфікації
Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід
Сутність та напрямки удосконалення соціально-правового захисту працівників органів податкової міліції
Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС
Попереджувальна дія кримінального законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища
Постанови і їх виконання у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів
Окремі проблеми охорони озонового шару
Превове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві
Адміністративно-процесуальний статут суб’єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання
Щодо сутності та правового регулювання «процесуальних» обов’язків працівника міліції
Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів та зброї
Щодо визначення місця ст. 202 КК України «Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю» в системі Особливої частини КК України
Мезенцева І. Є. Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку
Поняття «Особливі умови для органів внутрішніх справ» потребує деяких уточнень
Надзвичейне законодавство в закордонних країнах
Інформаційно-правовий аспект управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України: міжнародні стандарти
Правова кваліфікація насильства в сім'ї
Співвідношення змісту національної та відомчої освіти