Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 25 (2004)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
До уваги авторів
Фінансовий контроль у Російській імперії у першій половині ХІХ століття
Українська Центральна Рада – перший український парламент
Відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки непу
Історія розвитку видавничої справи в Україні (кінець XIX – поч. XX)
Адаптація законодавства України
Сучасні тенденції трансформації форм державного устрою
Місце Рахункової палати у механізмі державної влади України
Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща
Деякі питання класифікації норм, що регулюють діяльність керівництва районних, обласних рад
Генезис ідей реальності прав людини в теоріях правової держави
Матеріальне забезпечення лісової охорони України: 1917–1927 рр.
Види, форми і принципи координації профілактики злочинів
Контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю)
Боротьба з торгівлею людьми в Німеччині (стан, динаміка, проблеми)
Захист свідків як одна з важливих умов боротьби з торгівлею людьми
Типові версії розслідування торгівлі людьми
Тактика перевірки показань на місці в умовах конфліктної ситуації
Ситуаційні основи тактики затримання підозрюваного
Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 року в системі заходів по боротьбі з міжнародним тероризмом
Фінансовий моніторинг на прикладі Росії: система і механізми реалізації
Проблеми дотримання законності у діяльності поліції США
Історичний аспект кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
Використання снайпера в спеціальній операції
Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від суміжних складів
Міжнародно-правовий досвід протидії легалізації «брудних» грошей
Проблемні питання позитивного змісту особистих немайнових прав
Розвиток права власності на землю у дорадянський період
Судове рішення як процесуальний документ
Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект
Зміст та значення категорії «бюджетне законодавство» в бюджетному праві
Забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств
Давальницькі договори в Україні. Критерії визнання давальницького договору
Органи внутрішніх справ як складна соціальна система
Органи державного управління інформаційною сферою: концепція розвитку
Актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України
Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів МВС України: сутність та особливості управління
Використання методології управління проектами в системі органів внутрішніх справ
Організація підготовки і виховання персоналу ОВС України (історико-правовий аспект)
Сутність та юридична природа безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ
Проблеми правового захисту працівників органів внутрішніх справ як суб’єктів правоохоронної діяльності
Соціальний працеохоронний капітал як предмет владних відносин у сфері державного управління людськими ресурсами
Особливості «української» моделі корпоративного управління
Соціальний генезис поняття «громадська думка»
Пріоритетні напрямки удосконалення процесу формування суспільної думки щодо охорони громадського порядку
Державна культурна політика: закордонний досвід
Виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як один із напрямків реформування відомчої освіти
Новий підручник з адміністративного права
Полеміка щодо відгуку Б. Чміля і О. Гвоздіка
Теоретичні основи попередження злочинності
До поняття «організована злочинність»
Деякі поняття категоріального базису інформаційної безпеки
Суб’єкти правоохоронної діяльності міжнародних місій на користь миру
Види зловживань правом за законодавством України
Класифікація злочинів проти миру і безпеки людства
Адміністративно-правовий статус працівника спеціального підрозділу міліції
Адміністративний розсуд: поняття, ознаки та проблема застосування
До питання про презумпцію осудності в кримінальному праві
Честь та гідність особи як об’єкт кримінально-правової охорони
Суб’єкти адміністративного процесу
Об’єкти судової гірничотехнічної експертизи
Цінні папери як предмет злочину
Міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок
Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі
Роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки
Трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин
Порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ
Стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів
Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері
Проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі
Проблема державного імунітету України як учасниці міжнародних приватноправових відносин
Відповідальність слідчих за результати своєї діяльності
Особливості правового регулювання профілактики правопорушень
Шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі
Правовий статус приватного детектива та охоронця за законодавством Російської Федерації
Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України
Правовий статус державної податкової служби України: поняття та структура