Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 28 (2004)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Система майнових покарань у кримінальному праві України другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
Органи управління державними фінансами Російської імперії в Україні під час революції 1905–1907 рр.
Погляди академіка М. І. Палієнка на проблеми інституту громадянства в контексті сучасності
Політико-правові відносини Німеччини з урядами УНР та Української Держави (березень–липень 1918 р.)
Погляди І. І. Петрункевича на роль земств у формуванні правової держави
Розвиток трудового законодавства в УСРР в період впровадження політики воєнного комунізму
Принципи правового статусу народного депутата України
Федералізм як фактор, що впливає на сучасне розуміння державного суверенітету
Деякі пріоритетні напрями удосконалення боротьби з наркобізнесом і наркоманіями в Україні
Поняття та зміст охорони громадського порядку
Механізм вчинення насильницьких злочинів і правопорушень проти членів сім’ї
Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань
Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляді в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини
Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами Державтоінспекції (на прикладі УМВС України в Одеській області)
Злочин вчинено у стані сильного душевного хвилювання...
Звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект
Форми участі громадськості в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями за часів радянської влади
Цивільно-правове регулювання фінансово-кредитних механізмів та управління майном при будівництві житла
Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку?
Історія становлення судового захисту прав винахідників
Організаційні форми управління в державній податковій службі
Управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції
Координація правоохоронної діяльності на регіональному рівні
Державне управління корпоративними правами в Україні
Теорія економічної рівноваги та концептуальні засади державного регулювання підприємництва в умовах трансформації економіки України
Щодо розмежування понять «організація» і «управління» у сфері профілактичної діяльності
Інспектори по зв’язках з населенням та громадськими формуваннями в структурі взаємодії ОВС з громадськістю
Компетенція податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів
Порядок відбору персоналу для роботи в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації
Робота з персоналом – запорука професіоналізму в діяльності органів внутрішніх справ України
Якість освіти у вищих навчальних закладах МВС України – основа професіоналізму працівників органів внутрішніх справ
Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців
Проблема професіоналізму чинів загальної поліції Російської імперії та їх професійна підготовка
Професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності
Професіоналізм як важливий чинник сучасної конкурентоспроможності працівників ОВС України
Психотренінги як ефективна форма забезпечення професійної надійності персоналу ОВС (за досвідом роботи Центру впровадження психотренінгових технологій)
Діяльність органів внутрішніх справ щодо підготовки кадрів для протидії організованій злочинності
Визначення критеріїв оцінки професіоналізму працівника міліції
Завдання вищої відомчої освіти системи МВС в умовах європейської інтеграції
Уміння управляти соціальними уявленнями, побоюваннями та заслуговувати довіру як складові професіоналізму працівника міліції
Професіоналізм міліції України: сучасний стан та нові вимоги
Професіоналізм як умова здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні правопорушення
Значення порівняльно-правових досліджень для підвищення професіоналізму персоналу ОВС
Формування професійної підготовленості працівників міліції: психологічний аспекти
Принципи оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ
Тенденції розвитку системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ: пошук оптимальної моделі
Розробка психологічного напрямку сучасної віктимології
Сутність поняття соціального захисту працівників ОВС (соціологічний аналіз)
Деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ
Сутність та загальна характеристика професіоналізму працівників органів внутрішніх справ
Організація забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень як показник професійної майстерності керівників ОВС
Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ
Харківська наукова школа екстремальної юридичної психології: історія становлення та перспективи розвитку
Дисциплінованість курсантів вищих навчальних закладів МВС України як один із чинників професійного становлення
Психологічне забезпечення діяльності оперативних груп у розкритті злочинів, пов’язаних з шахрайством
Особистісні передумови успішної діяльності психолога в органах внутрішніх справ України (на прикладі діяльності Центру практичної психології при УМВС України в N-ій області)
Професійно-психологічна підготовка фахівців снайперських груп спецпідрозділів МВС України
Застосування наочних моделей для формування професійноетичних стандартів слідчих (на прикладі моделі допустимості методів психологічного впливу)
Забезпечення оптимальної працездатності слідчих органів внутрішніх справ України
Професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави
До професіоналізму працівника системи МВС України
Механізми охорони прав людини: генезис та сучасний стан
Правова реальність і теорія систем
Культура і право: співвідношення і взаємовплив
До питання про деліктоздатність особливих суб’єктів інформаційних правовідносин
Врахування особи винного при призначенні покарання за кримінальним правом США
Проблеми диференціації кримінального судочинства
Реалізація взаємної відповідальності людини і держави в Україні
Щодо питання про реалізацію делегованих повноважень
Правовий статус підрозділів громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПС України
Становлення та розвиток інституту виконання покарань
Оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду
Органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян
Інформаційні потреби та інтереси співробітників органів внутрішніх справ у формуванні фахової правосвідомості
Адміністративно-правовий захист власності на землю
Професійні спілки та їх об’єднання як суб’єкти договірно-правових відносин із заробітної плати
Особливості та ознаки трудових правовідносин у сучасних умовах розвитку суспільства
Відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України
Оплата праці як фактор впливу на конкурентоспроможність працівників ОВС в умовах ринкової економіки
Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників
Колективні переговори
Теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору
Сучасні проблеми правового регулювання вторинного надрокористування
Щодо питання припинення екологічних правовідносин
Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України
Європейський досвід у сфері захисту прав дитини та можливості його застосування в Україні
Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України
Оціночна ознака в злочинах проти трудових прав людини та її визначення
Кримінально-правова охорона честі та гідності людини в Україні (сучасний стан)
Правові основи оперативно-розшукової діяльності
Конкуренція кримінально-правових норм про звільнення від кримінальної відповідальності
Розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС
Напрямки адаптації кримінального законодавства України у сфері правоохоронної діяльності до норм Європейського Союзу