Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 32 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
Судові органи античних полісів Північного Причорномор’я
Сейми Литви та Польщі (XIV–XVI століть): порівняльний аналіз
Компетенція та організаційні особливості участі органів міського самоврядування на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)
Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Правове регулювання учбово-освітньої діяльності юридичних факультетів в університетах українських губерній Росії в другій половині XIX ст.
Історіографічний огляд діяльності перших вітчизняних юридичних товариств
Українська Центральна Рада: організація і порядок роботи
Правове становище радянських та німецьких військовополонених у роки Другої світової війни
Першопочатки українського етногенезу та націотворення
Нормативно-правове закріплення соціального захисту атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст.
Предмет адміністративного права у його історичному розвитку
До питання про імплементацію міжнародних стандартів у галузі прав неповнолітніх у адміністративне законодавство України
До питання про послуги в сфері управління митною справою України
Щодо заборон, встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції
Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності
До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності
Адміністративний примус в діяльності транспортної міліції: поняття та проблема нормативного закріплення
Світовий досвід організації територіальної влади як процес її децентралізації
Діяльність Державної служби охорони при МВС України: організаційна структура та правове становище
Поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю: криміналістичний підхід
Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель
Щодо деяких аспектів реалізації у кримінальному законодавстві України принципу рівності осіб перед законом
Суспільно небезпечні наслідки як об’єктивна ознака терористичного акту
Функціональна та процедурна характеристика програмування протидії злочинності
Суб’єктивна сторона створення терористичної групи чи терористичної організації
Досвід зарубіжних країн боротьби з нелегальною міграцією
Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі
Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством
Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством
Теорії складної вини в кримінальному праві
Ознаки, притаманні не передбаченому законом воєнізованому формуванню
Особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
Оперативно-розшукова характеристика шахраїв
Доміцилій в праві України
Принцип неприпустимості зловживання правом у договірних зобов’язаннях
Поняття та ознаки правочинів
Юридична кваліфікація конституційного права на вищу освіту через цивільно-правовий механізм його здійснення
Форми правочинів
Спеціальні обмеження вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини
Держава як суб’єкт права інтелектуальної власності за законодавством України
Особливості правосвідомості українського народу: ідея втечі від держави
Взаємодія слідчого з спеціалістом в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з завданням тілесних ушкоджень
Підхід до визначення підсумкових оцінок якості навчання в інтегрованих навчально-атестаційних комплексах
Особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників
Обумовленість функціонування симонімів і омонімів у юридичному дискурсі
До питання про предметно-об’єктну визначеність юридичної соціології
Державотворча еліта: головні відмінності
«Побоювання»: філософське підґрунтя соціологічного поняття
До визначення поняття виборчої системи
Компаративний підхід як основа методології юридичної компаративістики
Роль правової ідеології в тлумаченні норм права
Проблемні питання дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України за оновленою Конституцією України
Забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина – передумова формування громадянського суспільства
Теоретичні підходи до розуміння місцевого самоврядування
Економічна культура як одна з невід’ємних рис професійності юриста
Підстави диференціації правового регулювання праці