Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 22 (2003)
Банківські платіжні картки як засіб попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
До уваги авторів
Загальні тенденції розвитку управління спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю
Правове регулювання стягнення податків та неподаткових платежів в античних державах Північного Причорномор’я
Зміни правових основ розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії на початку ХХ століття
Актуальні проблеми досліджень історії аграрних відносин доби Української революції
Правове становище Кримського улусу в складі Золотої Орди
Проект Конституції Української держави члена проводу ОУН М. Сціборського
Історія становлення казни у цивільному праві України
Ідейні витоки українського державотворення (з історії західної політико-правової доктрини)
Українська національна ідея – фундамент національної безпеки
Конституційно-правовий процес утвердження інституту омбудсмана в Україні
Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект
Концепція перехідного періоду крізь призму транзитології
Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини
Нові підходи в організації боротьби з контрабандою наркотиків
Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю
Щодо методів правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопорядку
Деякі аспекти профілактики злочинів та інших правопорушень серед неповнолітніх
Тактичні операції при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами
ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу
Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антисуспільну діяльність згідно з новим КК України
Взаємодія слідчого з експертом при проведенні судових експертиз
Поняття і правові основи міжнародного розшуку злочинців, який здійснюється в системі Інтерполу
Спецкомплекти технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини
Тіньова економіка як джерело живлення корупції
Тактичні прийоми подолання протидії осіб, що проходять у справі, при доборі в них зразків почерку і підписів
Врегулювання міжетнічних конфліктів як один з напрямків діяльності ООН
Деякі питання зниження токсичності і забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті
Кримінально-правові аспекти визначення насильницьких злочинів, вчинених стосовно жінок
Інформація про злочин: її використання як доказ
Особливості діяльності місцевої міліції щодо забезпечення екологічної безпеки
Господарсько-правові способи організації деяких програм сприяння економічному росту
Цивільно-правові аспекти якості вищої освіти
Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні
Юридична характеристика договору реклами
Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників
Генезис і поняття договору оренди земельної ділянки
Онтологічні та гносеологічні ознаки причинного зв’язку у контексті проблем кримінального права
Договір як джерело західного права (до постановки проблеми)
Поняття та предмет прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності міліції
До питання про варіантність правової свободи
Предмет обґрунтування кримінально-процесуальних рішень
Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: поняття та види
Деякі проблеми основ логічної форми
Моделі ефективності діяльності публічних організацій
Установчо-дозвільне провадження як вид дозвільного провадження
Щодо предмета міжнародного адміністративного права (на прикладі операцій на користь миру)
Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених
До визначення поняття профілактичної діяльності слідчого
Право сецесії в контексті суверенітету держави і суверенітету нації: теорія і практика
Озброєність як ознака бандитизму за кримінальним правом України
Судовий контроль як особлива конституційна форма реалізації судової влади України
Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України
Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права
Чи може Державна податкова адміністрація України бути суб'єктом державного фінансового моніторингу?
Підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ – невід’ємна складова збереження їх професійного ядра
Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади
Вирішення службово-трудових спорів у порядку підлеглості: теоретичний аспект
Нормативно-правове забезпечення здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
Організаційно-правове забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення
PR-діяльність ОВС в екстремальних ситуаціях: громадянська непокора (методичні нотатки до викладання теми)
Використання методу моделювання психологічних ускладнень на заняттях з фізичної підготовки міліціонерів Державної служби охорони
Демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному університеті внутрішніх справ
Виховна робота у вищому навчальному закладі МВС України
Наступність поколінь у справі фізичної підготовки військових
Суб’єкти адміністративної відповідальності: проблеми визначення та правового закріплення системи
Сучасні питання застосування штрафу на місці
Тенденції та етапи розвитку адміністративної юстиції в Україні
Деякі проблеми правового регулювання заходів адміністративного припинення спеціального призначення
Формування і дія кримінально-правових норм у механізмі правового регулювання державних фінансів України
Деякі спірні питання щодо поняття «службова особа» у кримінальному законодавстві України
Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил
Використання інформації, одержаної від негласних джерел, для отримання доказів у кримінальному процесі зарубіжних країн
Проблеми визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств
Особливості визначення допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності
Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності
Перегляд постанов суду у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю
Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України
Процесуальна самостійність і незалежність слідчого