Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 34 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
Новини наукового життя Університету
На книжкову полицю
Наші автори
Випускні дані
Боспоро-римські взаємини у другій половині I ст. до н.е. – третій чверті III ст. н.е.: історико-правове дослідження
Ради України в умовах зміцнення тоталітарного режиму (1929-1933 рр.)
Історико-правова характеристика податкової системи України напередодні Великої Вітчизняної війни
Набуття майна одиницями територіального самоврядування Республіки Польща
Деякі питання еволюції наукових поглядів на інститут адміністративної відповідальності
Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються міліцією в процесі здійснення адміністративного нагляду
Судовий контроль при розгляді справ про адміністративні правопорушення
Деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві
Короткий нарис державної адміністрації у Візантійській імперії
Про значення правової культури для забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процессі
Профілактика правопорушень серед неповнолітніх на залізничному транспорті
Профілактична діяльність слідчого у справах про злочини, пов'язані з незаконним використанням бюджетних коштів службовими особами
Характеристика способів використання підроблених документів при вчиненні злочинів у сфері підприємництва
Типові слідчі ситуації розслідування вбивств, учинених неповнолітніми
Сутність та види ситуацій перевірки показань на місці на досудовому слідстві
Поняття міжнародного розшуку, арешту та конфіскації одержаних злочинним шляхом грошових коштів та майна: окремі кримінально-процесуальні аспекти
Способи злочинної інтеграції в інституті співучасті
Цілі та форми залучення фахівців захисником
Психічне насильство у кримінальному праві: поняття та ознаки
Сучасні проблеми застосування засобів дистанційного сканування при розкритті злочинів
Особливості об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 330 КК України
Законодавство країн СНД про відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: порівняльний аналіз
Прблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу
Проблема розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави Україна та юридичних осіб з державною участю в міжнародному приватному праві
Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об'єкта авторського права
Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності договірних зобов'язаннях за Цивільним кодексом України
До проблеми вільного використання об'єктів авторського права
Свобода переговорів при укладенні договору та її правові обмеження
Чи є принцип змагальності в окремому провадженні?
Правова природа держави як суб'єкта права інтелектуальної власності
Особливості правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті
Заходи примусу в цивільному процесуальному праві
Захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції у системі МВС
Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні
Професійна ідентифікація особистості у правоохоронній сфері
Від права античності до права сучасності : Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.). Монографія. Харків: Парус, 2006. – 325 с.
Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права
Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс)
Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі
Адат як джерело права мусульманських народів, що проживають в країнах СНД
Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у «Маніфесті комуністичної партії»
Щодо визначення поняття масових заходів
Удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції
Роль рішень Конституційного Суду та постанов Пленуму Верховного Суду України у реалізації міжнародних стандартів у трудовому законодавстві України
Історичні передумови і об'єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин
Визначення поняття «ринок праці» у сучасній науці трудового права
Співвідношення міжнародного приватного і національного права у сфері регулювання трудових правовідносин працівників-мігрантів
Компетенція суб'єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
Прокуратура України на шляху до європейських стандартів
Організаційно-правові питання реалізації господарської компетенції місцевих державних адміністрацій
Службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників
Правові принципи проведення податкових перевірок
Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України
Нелегальна міграція: чинники та масштаби у сучасній України
Порівняльна характеристика європейської та американської моделей імміграції