Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 37 (2007)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Державно-правовий статус жінки в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній
Застосування зброї суб’єктами публічного управління за законодавством царської Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття
Початки творення тоталітарної партії в Україні (1918–1920 рр.)
Виборча система в Україні: пошук оптимальної моделі
Роль президента Польщі в системі вищих органів влади під час і після вступу країни в Європейський Союз
Геополітичні особливості миротворчої діяльності в СНД
Реалізація конституційного принципу рівноправності у призові громадян України на строкову військову службу
Особливості захисту прав громадян в адміністративному судочинстві в Україні
Кореспондуючі права і обов’язки громадянина та працівника міліції: поняття й види
Правові основи внутрішньосистемних відносин в органах внутрішніх справ України
Еволюція європейського міждержавного митного співробітництва
Інформаційно-аналітична робота в діяльності дільничих інспекторів міліції щодо попередження правопорушень
Наявність достатньої адміністративної процедури як самостійна гарантія прав і свобод громадян
Реалізація права на правову допомогу в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів
Місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції
Дія норм адміністративного права у просторі
Психічні стани потерпілих-жінок від насильницьких злочинів як основа формування їхніх показань
Типові ситуації проведення очної ставки при розслідуванні зґвалтувань
Організаційно-правові заходи протидії торгівлі людьми
Використання криміналістичних рекомендацій при розгляді справ у цивільному судочинстві
Об’єкт злочину, передбаченого ст. 391 Кримінального кодексу України
Енергія як предмет злочину, передбаченого ст. 188-1 Кримінального кодексу України
Математичне моделювання – основа методики тактичних розрахунків щодо оптимізації дій сил і засобів ОВС у спеціальних операціях
Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами
Структура диспозиции норм кримінально-процесуального права
Тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій
Критерії співвідношення ефективності застосування вогнепальної зброї та особистої безпеки працівників міліції
Фактори, що впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв транспортних засобів
Особливості окремих обмежень майнових прав фізичних осіб щодо житла
Правова природа договору з надання правової допомоги
Деякі правові аспекти підставності та строків захисту прав учасниками відносин з комунальних послуг
Проблеми правової охорони комп’ютерних програм
Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав
Квазізобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України
Зміст інституту тягаря утримання майна
Специфіка обмеження права приватної власності на житло
Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у цивільному судочинстві
Зміст та поняття депозитного ресурсу комерційного банку
Договір зберігання транспортних засобів
Правове регулювання набуття прав власності на майно боржника, виставленого на аукціоні (публічні торги)
Поняття та особливості фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» як юридичної особи
Проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах
Договір про надання юридичних послуг: особливості правової моделі
Правочин, що порушує публічний порядок, як беззаперечно недійсний
Філософсько-правові погляди Жака Марітена
«Діти вулиці»: сприйняття ризику і мотиви ризикованої поведінки
Функціональність традицій навчально-виховного процесу ХНУВС
Криміналістичне документознавство: практ. посіб. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов; за заг. ред. В. В. Бірюкова. – К.: Вид. Паливода А. В., 2007. – 332 с.
Правоохоронна діяльність: соціальна природа та сутність (філософсько-правовий аспект)
Природа людини в контексті цивілізаційного підходу
До питання співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування
Особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї
Співвідношення права та моральності у поглядах М.К. Ренненкампфа
Сутність диференціації кримінально-процесуальної форми
Ситуація слідчої дії: поняття та види
Сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС
Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах
Удосконалення законодавства про надра
Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю: питання термінології
Деякі питання припинення права загального природокористування
Діяльність у галузі автомобільного транспорту як загроза екологічній безпеці
Система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
Делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування: сутність, особливості та види
Методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС
Проблеми податкового аудиту фіктивних суб’єктів господарської діяльності
Удосконалення підходів до оцінки державного регулювання розвитку людського капіталу
Поняття боротьби з організованною злочинністю: управлінський підхід