Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 39 (2007)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Договори міни та купівлі-продажу в античних державах Північного Причорномор’я (історико-правове дослідження)
Про особливості правового становища білоруської національної меншини у міжвоєнній Польщі
Теоретичні основи та практичне втілення парламентаризму в УНР, гетьманату П. Скоропадського, Директорії
Право на навчання рідною мовою та його забезпечення в Українській РСР у другій половині 30-х рр.
Освітня та фахова підготовка працівників міліції Харківщини в 20-ті роки XX ст.
Історико-правовий аспект розвитку законодавства про злочини у сфері недоторканності державних кордонів України
Конституційне право громадян на участь у масових публічних заходах у контексті історико-правового аналізу
Обумовленість заборони катування: історико-правовий аспект
Про причини відсутності інститутів спільного інвестування у Російській імперії ХІХ – поч. ХХ ст.
Захист права на свободу віросповідання в міжнародних договорах Росії XVIII–XIX ст.
Адміністративна реформа в Україні: деякі здобутки та перспективи
Адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави: поняття, зміст та напрямки
Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності
Категорія «законність» у радянській науці адміністративного права (40–80-ті роки ХХ ст.)
Кваліфікація адміністративних проступків, пов’язаних з порушенням правил користування державними номерними знаками автотранспортних засобів
Особливості адміністративно-правового режиму закритого адміністративно-територіального утворення Російської Федерації
Забезпечення особистої безпеки суддів як один із напрямків діяльності органів внутрішніх справ України
Приватизація як об'єкт адміністративно-правового регулювання
Окремі проблеми застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками ветеринарної міліції
Про вдосконалення процесуальних гарантій прав і інтересів учасників кримінального судочинства
Земля як предмет злочинів проти власності
Індивідуально-профілактична робота дільничого інспектора міліції як метод попередження наркоманії та пов'язаних із нею правопорушень
Механізм використання презумпцій у ході доказування в кримінальній справі
Класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності на підставі забезпечення прав та свобод
Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державних кордонів України
Особливості окремих процесуальних повноважень керівника слідчо-оперативної групи під час провадження досудового розслідування кримінальних справ
Принцип диспозитивності як підстава диференціації кримінально-процесуальної форми
Особливості взаємодії слідчого з державними органами, підприємствами, установами та організаціями під час провадження у справах, що пов'язані з участю іноземців
Злочинність студентської молоді: причини, умови, профілактика
Правовий режим майна релігійних організацій
Належний суд як одна з передумов справедливого та неупередженого судочинства
Філософія християнської релігії щодо захисту права власності
Етапи становлення податкової системи України
Юридична природа відносин з виконання заповіту
Набуття (придбання) та виникнення права власності як різні правові явища
Основні проблеми кодифікації сімейного права Другої Речі Посполитої
Нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу
Особливості прийняття рішення щодо вступу в Харківський національний університет внутрішніх справ та ставлення курсантів до обраної професії
Роль компетентністного підходу у професійній підготовці працівників органів внутрішніх справ
Напрямки управління внутрішніми справами
Кваліфікація незаконних дій з документам на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків за ознаками об'єктивної сторони складу злочину
Щодо теоретичного визначення поняття «оперативно-розшукова інформація»
Погроза в кримінальному праві України (питання теорії та практики)
Організаційні засади функціонування системи протидії злочинності
Правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст процесуальної діяльності суду
Спеціальні гарантії здійснення компетенції поліцією в країнах континентальної правової сім’ї (загальнотеоретична характеристика на прикладі Польщі)
Особливості застосування контрзаходів у механізмі врегулювання спорів СОТ
Нормотворчий аспект у діяльності ОВС як складова забезпечення реальності прав і свобод громадян
Діяльність прокуратури щодо нагляду за додержанням прав та свобод людини і громадянина
Заходи щодо підвищення ефективності дії трудового законодавства
Напрямки вдосконалення законодавства, що регламентує розгляд службово-трудових спорів працівників органів внутрішніх справ України
Перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів
Сучасний стан та основні тенденції розвитку інституту державної служби
Окремі аспекти інформаційного забезпечення в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів
Функціональні аспекти діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Правові підстави здійснення контролю за додержанням правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Сутність, особливості та місце державної податкової служби у системі правоохоронних органів України
Формування Рахункової палати України та Рахункової палати Верховоної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми теорії та практики
Деякі аспекти еволюції конституційного регулювання військової служби в Україні