Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Спецвипуск (2001)
Титульний аркуш
Зміст
Контрольна влада: світ і Україна
Правовий статус виконавців в Україні
Щодо цивільно-правового статусу іноземних громадян в Україні
Загальні засади інституціалізації політичних партій в зарубіжних країнах
Загальна характеристика інформації з обмеженим доступом в Україні
Цільове призачення та специфіка діяльності з паблік рілейшнз в органах внутрішніх справ
Інформація як об`єкт правовідносин
Свобода слова та основні аспекти законодавчого регулювання ЗМІ в Україні
Конвенція про захист прав людини та діяльність місцевих органів влади (досвід Великої Британії)
Щодо формулювання дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві
Україна на шляху вирішення проблеми торгівлі людьми
Інтерпол як центр міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом
Історико-правовий огляд діяльності Інтерполу
Суспільна небезпека незаконної діяльності в сфері трасплантології
Особливості отримання інформації за допомогою оперативно-технічних засобів
Деякі проблеми тактики використання судових експертиз на попередньому слідстві
Шляхи підвищення ефективності пред’явлення для впізнання
Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх
Особливості організації розслідування злочинів в умовах надзвичайного стану
Подолання протидії при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними трупами
Відмежування андміністративних проступків від інших правопорушень
Про деякі питання кримінологічної характеристики корисливого злочинця ( за матеріалами харківської області)
Поняття та загальна характеристика економічних злочинів, які скоюються у вугільній промисловості: кримінологічний аспект (за даними Дніпропетровської обл.)
Проблеми профілактики дорожньо-транспортивних пригод
Кримінологічні прогнозування і планування в координації діяльності суб’єктів профілактики злочинів
Кримінологічні заходи попередження групових злочинів на залізничному транспорті
Особливості підготовки матеріалів для проведення комп’ютерно-технічної експертизи
Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності
Визначення корупції та використання засобів і методів ОРД в кримінологічних дослідженнях корупційної злочинності
Правова природа приватного підприємства
Фідуціарні угоди в сучасному цивільному праві
Договір довірчного управління як спосіб захисту майнових прав підопічних
Виникнення та розвиток інвестиційних компаній як інститут спільного інвестування: закордонний досвід
Страхування як засіб відшкодування збитків при перевезенні вантажу залізничним транспортом
Загальна характеристика аліментного зобов`язання батьків щодо неповнолітніх дітей
Правова природа дитячого будинку сімейного типу
Участь органів внутрішніх справ у цивільних правовідносинах
Місце договору охорони фізичної особи у системі правового забезпечення недоторканності особистих немайнових прав
Агенти та принципали як суб’єкти комерційної діяльності
Правова природа відносин з участю суб’єкта, що організовує торгівлю на ринку
Створення управлінської бухгалтерії на підприємстві в період розвитку ринкових відносин
Цивільно-правова природа банківських платіжних карток
Проблеми обчислення, повернення та звільнення від сплати державного мита при розгляді цивільної справи
Актуальні проблеми договору оренди земельних ділянок
Загальні питання укладення договору оренди транспортних засобів
Досвід регулювання діяльності кооперативів в Україні
Договір щодо надання оплатних медичних послуг в умовах реформування галузі охорони здоров’я
Психологічні особливості управлінської діяльності
Проблема нейтралізації підвищеної агресивності - важливої умови попередження кримінальної вербальної агресії
Посягання на особу, що вчинені у стані фізіологічного афекту
Кримінальна діяльність як об`єктивна реальність
Злочинність неповнолітніх як проблема на сучасному етапі розвитку суспільства
Реалізація права на судовий захист в цивільному процесі як гарантія прав і свобод людини в Україні
Межі правозастосувальної діяльності проблеми законності
Понятий як свідок
Поняття, види і кримінально-правове значення посткримінальної поведінки
Відтворення обстановки та обставин події: історичний аспект і проблеми регламентації
Очна ставка як інформаційний процес
Комплексне дослідження матеріальних слідів для одержання розшукової інформації про злочинця
Об’єкт незаконної торгівлі людьми та місце цього складу злочину в структурі Особливої частини Кримінального кодексу України
Правова інформація в діяльності міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу
Система адміністративних стягнень
Сучасні проблеми стягнення адміністративного штрафу
Особливості порушення кримінальних справ по злочинам, скоєним із використанням ЕОМ
Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва як елемент їх криміналістичної характеристики
Особливості організації розслідування злочинів, пов`язаних з порушеннями бюджетного законодавства
Деякі проблеми участі захисника у кримінальному процесі
Цілі застосування умовного засудження
Актуальні проблеми безпеки засуджених в пенітенціарних установах України
Адміністративно-правовий статус працівника міліції: сутність та структура
Проблеми кримінальної відповідальності за земельні правопорушення
Загальні правила обчислення строків в кримінальному судочинстві взагалі, зокрема, на досудовому слідстві
Проблеми кількісного аналізу наркотиків і кримінально-правова кваліфікація злочинів
Суб’єкти застосування спеціальних знань в кримінальному судочинстві
Відмежування співвиконавства від пособництва при вчиненні розкрадань
Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового законодавства
Правові питання визначення підстав матеріальної відповідальності працівників ОВС
Співвідношення права власності та інституту управління земельними ресурсами ( на прикладі міста Харкова)
Проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів
Предмет приховання валютної виручки: питання удосконалення кримінального законодавства
Правничі терміни «контроль» і «нагляд» як об’єкт уніфікації
Дізнання в кримінальному процесі України: становлення і розвиток
Інтеграційні процеси в Європі: зближення джерел кримінального права
Про уточнення термінології, яка використовується у кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах стосовно злочинів, пов’язаних із пожежами
Правова природа активів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів
Цивільно-правові проблеми, що виникають в діяльності місцевої міліції
Наставництво в управлінні органами внутрішніх справ
Етапи діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки
Нормативно-правові підстави прийняття рішень в органах внутрішніх справ
Фактори, які обумовлюють необхідність розвитку чергових частин і підвищення ефективності їх роботи