Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 42 (2008)
Актуальні питання удосконалення управління внутрішніми справами
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Організація інституту військового духовенства армії Української Народної Республіки
Українська радянська держава 20–30-х років: організація вищої військової освіти
Теоретичні аспекти правовідносин політичних партій та громадян України як суб'єктів політичної системи
Деякі аспекти кадрового забезпечення Королівської канадської кінної поліції
Щодо розуміння змісту категорії «система адміністративного законодавства»
До питання про забезпечення прав платників податків в адміністративній діяльності органів Державної податкової служби
Щодо адміністративно-правових повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України
Адміністративні процедури, пов'язані із контрольно-наглядовою діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні
Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів
Види та склад адміністративних правопорушень у сфері телекомунікацій
Полювання: витоки нормативного визначення та його зміст
Формалізм як підстава реформування досудового провадження
Тактичні особливості отримання оперативно-розшукової інформації
Особливості об'єктивної сторони кримінально караного самовільного зайняття земельної ділянки
Щодо розбудови концепції організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
Способи порушення авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав
Соціальні та психологічні проблеми, які впливають на розгляд справ про доведення до самогубства
Пізнавальні процесуальні засоби діяльності у досудовому провадженні
Правова природа захисту давнісного володіння у цивільному праві
Детермінізм обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі
Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей
Історико-теоретичні аспекти розвитку права на ім'я
Предмет договору андеррайтингу в доктрині цивільного права України
Правове регулювання депозитних операцій
Проблеми удосконалення викладання сучасної економічної теорії на основі інноваційних технологій навчання в контексті Болонського процесу
Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів
Проблеми організації та функціонування страхового ринку в Україні
Предмет договору як його істотна умова: теоретичний аспект
Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні
Особистість як діалектична взаємодія соціального та індивідуального
Право і фольклор: регулятивні норми і форми соціального взаємозв'язку
Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с.
Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: Навчальний посібник. – Х.: «Прометей-Прес», 2008. – 636 с.
Система принципів цивільного процесуального права
Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у діяльності Міжнародного кримінального суду
Щодо розуміння поняття «митна справа»
Правотворче забезпечення реалізації культурної функції держави
До визначення поняття «зайнятість» у сучасних умовах
Ратифікація та імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство: сутність, значення, доцільність
Відомча правотворчість органів внутрішніх справ: загальнотеоретична характеристика
Поняття, роль, проблеми та перспективи розвитку аграрного законодавства України
Поняття та кваліфікація релігійних організацій
Операції ООН з підтримання миру: усунення двозначностей
Місце і значення взаємозв'язку правових категорій «податковий обов'язок» і «податкове зобов'язання» для забезпечення ефективності податкових правовідносин
Самозахист соціально-економічних прав
Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ
Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальне пенсійне забезпечення
Гарантії захисту прав громадян України, які працюють за кордоном
Служба в органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби
Вимоги до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС
Деякі питання експертизи законопроектів в Україні
Кадрове забезпечення діяльності органів правосуддя як зовнішньо-організаційний напрямок діяльності Державної судової адміністрації України