Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 3 (46) (2009)
Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
Розробка концепції економічного розвитку у перші роки радянської модернізації (кінець 20-х р.р. ХХ ст.)
Форми нормативно-правових актів Російської імперії ХIХ на початку ХХ ст.
Повноваження суб'єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Адміністративно-правовий статус суб'єктів державного контролю у сфері будівництва
Суб'єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень
Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект)
Про співвідношення професійної злочинності з організованою та рецидивної злочинністю (кримінологічний аспект)
Зміст доказової діяльності слідчого ОВС у частині кримінального переслідування
Чи має бути у слідчого можливість оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві?
Правові підстави проведення візуального спостереження в Україні та зарубіжних країнах
Проблеми застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням у період виконання-відбування покарання
Значні правочини акціонерного товариства (порівняльно-правова характеристика)
Зовнішні запозичення місцевих органів влади
Право власності об'єднань громадян
Відмова від прийняття спадщини
Розсуд щодо оцінки преюдиціальних обставин
Соціальні технології у структурі соціологічного знання
Роль студентської самоосвіти в контексті Болонського процесу
Чинники структуризації сучасних суспільств: від теоретичного осмислення до української практики
Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків
Теоретико-методологічні засади використання показника "рівень корумпованості" у моніторингу діяльності органів внутрішніх справ
Пономаренко Г. О. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
Детермінанти правового нігілізму: загальна характеристика
Зміст конституційного права особи на недоторканність житла
Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни
Особливості трудової функції працівників, які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності
Поняття примусу у трудовому праві України
Про поняття аграрних правовідносин та їх поділ
Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера
Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі
Проблеми законодавчого закріплення поняття "правоохоронні органи"
Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні
Організаційно-правові особливості урахування політичних стратегій у процесі державного управління сферою охорони здоров'я в Україні
Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України
Проблеми локальної нормативно-правової регламентації місцевих ініціатив ( на матеріалах М.Одеси)
До питання про конституційне закріплення форм власності в Україні