Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 4 (55) (2011)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Функції вищих навчальних закладів як суб'єктів професійної підготовки працівників ОВС
Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною кримінально-виконавчою службою
Нормативно-правове регулювання адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні
Територіальна підсудність адміністративних справ
Правові засади охорони авторського права органами внутрішніх справ України
Адміністративно-правове регулювання взаємодії роботодавця і працівника як юридично-владний механізм організації трудових відносин
Сучасний стан злочинності та адміністративної деліктності за участю іноземців в Україні та деякі проблеми адміністративно-правової протидії їм
Провадження у справах про адміністративні проступки у структурі адміністративно-деліктного процесу
Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: сучасний стан та шляхи вдосконалення
Завдання ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей
Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом
Призначення контролю за діяльністю правоохоронних органів
Штрафи та пеня за порушення податкового законодавства: правовий аналіз застосування
Місце судового рішення серед процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві
Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб: правовий аналіз
Профорієнтаційна робота в органах внутрішніх справ
Поняття та види податково-правового режиму
Правовий статус членів Центральної виборчої комісії
Особливості здійснення митного контролю за переміщенням лікарських засобів через митний кордон
Сучасний стан фінансування освіти і науки в Україні та шляхи його покращення
Проблема солідарності в чотирьох соціологічних тенденціях: еволюція поняття і сучасні тенденції
Соціальні технології профілактики наркотизму серед молоді в Україні
Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю
Особа та забезпечення безпеки суспільства в сучасних умовах
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби
Громадська безпека і громадський порядок як об'єкти поліцейського захисту в країнах Європейського Союзу
Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз
Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави
Особливості розслідування розкрадань, що вчинюються у сфері харчового виробництва
Теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів
Повноваження підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС України у сфері протидії злочинності: питання форми та змісту
Відомче нормативно-правове регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо попередження злочинів
Форми кримінологічної діяльності адвоката-захисника
Панегірик львівському міському праву
Елементи забезпечення сталості прав громадян на спеціальне використання природних об'єктів у процесі їх припинення
Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про інформацію
До питання співвідношення понять "кадри" та "персонал" як ключових елементів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України
Сутність і ознаки інституту судової влади
Законодавче закріплення поняття "фармацевтична діяльність" як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів
Моніторинг в аспекті законотворчості
Взаємозв'язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України
Зміст державної політики у сфері підготовки кадрів ОВС України
Поняття та види функцій сучасної держави
Правова регламентація фінансових повноважень органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.)
Сутність та значення державного контролю у сфері виконавчої влади
Реалізація функції правоохорони квазіполіцейськими інституціями у середньовічних німецьких монархіях та Речі Посполитій (кінець XV - кінець XVIII ст.)
Іван Макух - державний секретар внутрішніх справ ЗУНР
Концепція незалежності судової влади: функції та елементи
Зародження адміністративної юстиції в Російській імперії (на прикладі діяльності Правлячого Сенату Російської імперії у першій чверті XIX ст.)
Особливості суб'єктивної сторони як елемента складу правомірної поведінки особистості
Засади правової охорони бази персональних даних в Україні
Комунальна власність як джерело економічної самодостатності місцевого самоврядування
Правове регулювання відносин оплати за теплову енергію
Деякі питання характеристики абсолютного права
Сутність, принципи та публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу