Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 1 (56) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Шляхи вдосконалення форм управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ в Україні
Сутнісна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України с сфері охорони навколишнього середовища
Система суб'єктів адміністративно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
Місце подакової міліції в системі органів державної влади
Компетенція регіональних управлінь МВС України в областях
Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств
Поняття та ознаки органів внутрішніх справ як об'єкта контролю
Правовий статус суб'єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: напрями удосконалення
Сутність та порядок реєстрації фізичних осіб в Україні
Правові питання відповідальності органів державної податкової служби України
Місце адміністративного договору у системі правових зв'язків
Громадський контроль за діяльністю міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності
Учасники адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
Основні напрями парламентського контролю у сфері виконавчої влади
Професійна підготовка правоохоронців та їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення
Нормативно-правове регулювання місцевого оподаткування в Україні
Контрольна діяльність Національного банку України як засіб протидії легалізації злочинних доходів
Адміністративно-правові засади проходження практики в органах внутрішніх справ
Проблема визначення об'єкта у структурі податкових правовідносин
Форми організації взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в аспекті їх удосконалення
Процесуальний статус судового розпорядника в адміністративному процесі
Окремі аспекти механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України
Правове забезпечення протидії прапорушенням, вчиненим іноземцями в Україні
Способи протидії розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів проти жииття та здоров'я особи та шляхи їх подолання
Підслідність кримінальних справ: перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання
Окремі аспекти визначеняя поняття кримінально-процесуальних документів
Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України
Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського пордяку та громадської безпеки
До проблеми визначення основних напрямів діяльності кримінальної міліції в сучвсному законодавстві
Деякі питання взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з правоохоронними та контролюючими органами
Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі
Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства
Тактичні задання розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України
Запобігання "поліцейським злочинам" у вигляді примушування осіб до самообмови: досвід США
Теоретико-правові засади антитерористичної діяльності
Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах
Генезис визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" у кримінальному судочинстві України
Рибальченко Р. К. Дергачі: містечко на Лопані, на Великому шляху, на Слобожанщині: історико-краєзнавчі нариси / Р. К. Рибальченко ; упорядк., доопрац. С. М. Гука. – Х. : Поліграфіст, 2010. – 632 с. : 302 іл.
Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / Татаров Олег Юрійович ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : [ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ»], 2012. – 640 с.
Заходи запобігання непродуктивному використанню працівниками робочого часу
Розвиток національного трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів: ретроспективний аспект
Окремі проблеми теорії роботодавців - юридичних осіб
Заохочення та їх роль у стимулюванні діяльності працівників вищих навчальних закладів МВС України
Організація діяльності правоохоронних органів Української Народної Республіки доби Директорії
Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень-грудень 1918 р.)
Види конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні
Теоретико-правова характеристика класифікації нагляду в державі
Співвідношення понять "правові пільги" та "привілеї"
Призначення та місце процедурних норм у праві України
Міжнародно-правове регулювання відшкодуваня шкоди жертвам грубих порушень прав людини
Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності
Перспективи формування парламенту України за бікамеральною моделлю побудови (на прикладі ФРН)
Поняття "людина", "особистість", "індивід", "громадянин" як елементи професійної правосвідомості юриста
Порушення зобов'язання як підстава цивільно-правової відповідальності
Адаптація міжнародних стандартів щодо української податкової системи у сфері суб'єктів господарювання
Особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішнькорпоративних відносинах
Проблемні моменти визначення місця корпоративних відносин і кваліфікації немайнових корпоративних прав у предметі регулювання цивільного законодавства
Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення правопорушника суб'єктивного цивільного процесуального права
Правова природа правовідносин з корпоративного інвестування
Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві Украни