Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 9 (1999)
Забезпечення прав та свобод людини - головний напрям правоохоронної діяльності в Україні
Університет внутрішніх МВС України: наше майбутнє
Зміст
Поліція Гетьманщини і Запорізької Січі в другій половині XVIII ст.
Про правомочність Всеукраїнського з'їзду Рад (Київ, 4-6 грудня 1917 року)
Конституційні соціальні права громадян України та їх гарантії
Роль асоціацій місцевих рад у політіко-правовому механізмі функціонування місцевого самоврядування в Україні
Політична боротьба в 1923-1924 рр.: суть, форми та методи
Українське питання у Державній Думі Російської імперії початку ХХ ст.
Ідея парламентаризму в українській крнституційно-правовій Наддніпрянщини ХVII - початку ХХ ст.
Взаємовідносини губернаторів та органів міського самоврядування у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.)
Спортивний рух в Україні кінця ХІХ початку ХХ ст.
Мовна проблема в Україні та права людини
Проблеми парламентського захисту прав людини
Правозахисна діяльність інституту омбудсмана у правоохоронній сфері
Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування англо-амнриканського типу щодо забезпечення законності та правопорядку
Цивільно-військові відносини в іноземних державах: військова підтримка цивільної влади
Джерельна база наукових досліджень з історії політичних та правових вчень
Актуальність кримінологічної характеристики злочинів проти свободи совісті
Деякі особливості застосування стягнень за порушення митних правил
Кваліфікація перевищення влади працівниками міліції при застосуванні вогнепальної зброї
Фінансові злочини: необхідність виокремлення та систематизації
Загальні ознаки суб'єкта злочинів терористичної спрямованості
Передкримінальний обман і його кримінально-правові наслідки
Форми використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод
Механізм легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом
Науково-методичне забезпечення слідчої практики: поняття, сутність, значення
Становлення, розвиток та основні напрямки удосконалення відомчої багатоступеневої системи підготовки персоналу ОВС
Місце і роль відомчоі освіти в системі національної освіти України
Професійній відбір та професійна орієнтація кандидатів на навчання у закладах освіти МВС України
Науково-педагогічні проблеми відомчої освіти
Роль професійного добору в оперативно-службовій діяльності спецпідрозділів
Пізнавальні завдання як засіб удосконалення процесу навчання у вищих закладах освіти МВС України
Спецкурс "Історія органів внутрішніх справ" в системі навчально-виховного процесу
Впровадження спецкурсу "Правове регулювання праці співробітників органів внутрішніх справ" в навчальний процес ВЗО МВС України
Формування економічного мислення в процесі підготовки спеціалістів в галузі економічної безпеки
Проблеми інформаційно- бібліотечного забезпечення навчально-виховного процесу
Відомчі заклади освіти МВС у Харкові: становлення та розвиток
Приватний погляд на історію створення та перспективу розвитку відомчої освіти
Професійна підготовка поліцейських Росії наприкінці ХІХ- початку ХХ
Проблеми та підходи щодо підготовки фахівців у вищій військовій школі
Пріорітетні напрями формування готовності майбутнього фахівця системи МВС до професійної діяльності
Формування творчих якостей у майбутніх офіцерів державної пожежної охорони
Удосконалення практичної підготовки курсантів, організації роботи з молодими спеціалістами та методики оцінювання входження в посади випускників пожежно-технічних закладів освіти
Психологічний "портрет" пожежника - вихідна точка подальшої підготовки суб'єкта діяльності
Деякі проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих органів внутрішніх справ України
Щляхи формування високої духовності і мовленнєвої культури правників
Деякі аспекти адаптації навчальних програм з врахуванням правозахисного та гендерного підходів
Проблеми та шляхи вдосконалення викладання спеціальної техніки у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
Застосування засобів відеозапису при викладанні спеціальних дисциплін
До питання про викладання економічних і економіко-правових дисциплін в юридичних вузах
Підготовка рефератів з економіко-правових дисциплін як елемент наукової роботи курсантів
Методика підготовки спеціалістів з дисципліни "Правові основи підприємницької діяльності" у вищих закладах освіти МВС України
З досвіду виховної роботи кафедри соціально-економічних дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України
Науково-дослідна діяльність у Харківському інституті пожежної безпеки МВС України
Економічні методи державного управління в період реформування економіки
Правовий режим майна, набутого спільною працею членів сім'ї
Роль інституціонального підходу до моделювання економічної безпеки особистості
Податок як основа формування державної власності
Концептуальні положення авторського права
Строки договору оренди майна державних підприємств
Договір на страхування автомобіля та його види
Ризик - невід'ємна ознака інвестиційної діяльності
Міжнародне співробітництво
Проблема наукового розуміння людини і світу: потреба критичного мислення
Демократичний транзит посткомуністичного типу: особливості та дилеми
Справедливість свободи
Загальнотеоретичні і аксіологічні підстави маргінальної проблематики
Проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ
Реалізація державної інформаційної політики: інформаційне середовище управління в органах внутрішніх справ України
Паблік рілейшнз в діяльності міліції західних країн
Про показники ефективності діяльності заступника начальника органа внутрішніх справ по роботі із особовим складом
Про деякі психологічні детермінанти ефективності оволодіння іноземною мовою при взаємозв'язаному навчанні
Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: Проблема мирового образования ХХI века. Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999. - 285 с.
Л. Д. Тимченко. Міжнародне право. Харків: Консум, 1999. - 528 с.
В. М. Трубников, В. П. Филонов, А. И. Фролов. Уголовно-исполнительное право Украины. Учебник. - Донецк: Изд-во Донец. ин-та вн. дел, 1999. - 640 с.
До питання про предмет криміналістики
Зміст та форма кримінально-процесуальних відносин
Принципи кримінально-правової юрисдикції у міжнародному праві
Тактичні прийоми узнавання на попередньому слідстві
Непридатний замах: за і проти
Типологія форм правового мислення за Максом Вебером
Особливості правосвідомості молоді
Деякі методологічні питання визначення терміна "Законодавства про працю" на сучасному етапі розвитку держави
Про застосування заохочень в органах внутрішніх справ
Міжнародно-правове регулювання питань забруднення Чорного моря (у контексті перевезень каспійських енергоносіїв)
Міліція місцевого самоврядування (муніціпальна міліція: проблеми, перспективи розвитку)
Актуальні проблеми проведення експертизи при судовому розгляді кримінальних справ
Лібералізація кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх
Процесуальний стан експерта у кримінальному судочинстві
Деякі проблеми удосконалення законодавства, що регулює порядок розгляду звернень громадян
Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру
Етапи реконструкції (відновлення) кримінальної справи
Загальна декларація прав людини в умовах розбудови єдиної системи захисту прав жертв злочинів