Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 6 (1999)
Найм. Оренда. Лізинг. Деякі питання історії правового регулювання та співвідношення понять
Предмет та поняття міжнародного права
Інвестиційна діяльність: визначення, суб'єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю
Інкасо як форма розрахунків по зовнішньоекономічних угодах
Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности в договоре на проведение аудита
Диференціація правового регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу
Понятие судебных доказательств и их классификация
Развитите принципа диспозитивности в истории отечественного судопроизводства
Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности в договоре на проведение аудита
Становлення та перспективи розвитку інституту компенсації моральної (немайнової) шкоди в вітчизняному законодавстві
Місце договору консигнації в системі договорів про надання послуг
Класифікація недоговірних забов`язень у цивільному праві
Правове регулювання франчайзингу в Україні
Договір про сумісну діяльність у сучасному аспекті
Співвідношеня понять майнового найму та оренди
Поняття та ознаки договору піднайму жилого приміщення
Правове регулювання відчуження приватизованого житла
Деякі проблеми забезпечення прав дітей при встановленні опіки та піклування
Правові форми виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування
Подівл майна подружжя
Заповідальні розпорядження за діючим законодавством та шляхи їх подільшого удосконалення
Удосконалення цивільного законодавства України - нагальна потреба часу
Предмет цивільного права
Особисті немайнові права юридичних осіб
Деякі проблематичні питання інституту права власності
Позови про визнання недійсними актів, що порушують право власності
Поняття та значення авторського договору
Цивільно- правова регламентація редакційно- видавничої діяльності вищого закладу освіти
Співвідношення позики та кредиту за проектом Цивільного кодексу України
Іпотечне кредитування в житловій сфері
Зобов'язання про відшкодування шкоди, завданої незаконними актами державних органів
Правосуддя в Швеції
Титульний аркуш
Зміст
Пам’яті професора кафедри цивільно-правових дисциплін Університету внутрішніх справ МВС України Олександра Анатолійовича Пушкіна
Проблеми правового регулювання цивільного права як приватного права
Проект нового Цивільного кодексу України: теорія та проблеми
Поняття цивільних правовідносин
До питання співвідношення корпоративного і цивільного права
Природа суб’єктивного цивільного права
Рецепція римського права як складова концепції вдосконалення цивільного законодавства України
До питання про Торговий (Комерційний) кодекс України
До концепції Підприємницького кодексу України
Проблеми удосконалення дефініцій у законодавстві про підприємництво
Особливості деяких видів підприємств в Україні
Прекращение юридических лиц в проекте Гражданского кодекса Украины
До проблем ліквідації юридичної особи
Товарна біржа в системі оптового ринку
До питання про підприємництво державних вузів
Особисті немайнові права в системі цивільного права
Право на здоров’я в аспекті цивільно-правового регулювання
Некоторые вопросы правового регулирования отношений собственности в связи с разработкой проекта ГК Украины
Державна реєстрація речових прав на нерухомість та її значення
Проблеми співвідношення приватно-правового та публічно-правового регулювання майнових відносин в Україні
Деякі проблеми побудови системи обмежених речових прав у цивільному законодавстві України
Визначення елементів позову про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційного позову)
Деякі проблеми удосконалення законодавства України про інтелектуальну власність
Про момент виникнення прав на об’єкти інтелектуальної власності, що вносяться до господарчих товариств
Деякі міркування з приводу захисту авторського права і суміжних прав
Совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле (на примере законодательства США)
Деякі питання удосконалення законодавства в сфері охорони авторських прав
Авторське право на твір, створений за наймом
Проект Цивільного кодексу України і регулювання результатів творчої діяльності в патентному праві
Деякі питання стосовно товарних знаків
Неустойка та збитки як наслідки прострочення виконання зобов’язання
Особливості розвитку договірного права в сучасних умовах
Правові проблеми забезпечення електричною енергією в Україні
Some thoughts regarding optimization and regulation of oil and gas market of Ukraine
Правовая природа отношений дарения
Інститут договору дарування в проекті Цивільного кодексу України
Договір ренти як основа придбання житла
Правове регулювання відчуження приватизованого житла
Деякі проблеми правового регулювання договірних відносин щодо надання медичних послуг
Становлення страхування та перспективи його розвитку за проектом Цивільного кодексу України
Спірні питання визначення безготівкових коштів як предмета виконання кредитного договору
Поняття і юридична природа договору факторингу
Договори інвестиційного характеру в проекті Цивільного кодексу України
Деякі особливості зобов’язань по відшкодуванню шкоди, що заподіяна джерелом підвищеної небезпеки
До питання вдосконалення цивільного законодавства, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність
Спеціальний правовий режим і проект Цивільного кодексу України
Проект ЦК України і міжнародно-правова уніфікація вибору права у зовнішньоекономічному контракті
Порядок дослідження доказів і принцип оперативності
Деякі аспекти участі прокурора в цивільному процесі на сучасному етапі судово-правової реформи
Протокол судового засідання
Порядок провадження в цивільних справах за участю іноземного елемента
Реалізація вимог законності в нотаріальній діяльності
Законный интерес как предмет судебной защиты
Інформатизація органів внутрішніх справ України: цивільно-правові аспекти