Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 11 (2000)
Новини наукового життя
Титульний аркуш
Зміст
Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності
Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини XIX ст.
Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946–1953 рр.)
Сутність та характер парламентської процедури
Пріоритетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ–початку ХХ століття
Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-ті роки
Розвиток податкового законодавства Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст.
Ліві депутати від українських губерній в IV Державній Думі
Правові основи діяльності університетів Російської імперії за статутом 1863 р.
Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни
Культуроморфічні чинники формування національної правосвідомості
Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспільстві
Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект)
Управління фінансами Російської імперії в останню третину XVIII ст.
Гармонізація європейського законодавства про відповідальність за торгівлю людьми
«Торгівля людьми» та «торгівля жінками»: проблеми формування термінології сучасних документів
Проблеми системної протидії торгівлі людьми
Правові засади діяльності немецької поліції щодо протидії торгівлі жінками
Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз)
Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод
Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб
Кримінальне законодавство України з питань легалізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку
Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 124-1 Кримінального кодексу України: проблеми та пропозиції
Організація діяльності Цивільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми
Соціальна реабілітація засуджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з торгівлею людьми
Відносини в сфері використання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони
Проблема визначення причинного зв’язку між суспільно небезпечними діяннями і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України
Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України
Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні
Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина
Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС
Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права
Суб’єкти права інтелектуальної власності
Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні
Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України
Передумови виникнення інституту довірчого управління майном
Право на житло в Україні: реалії та перспективи
Характеристика автомобіля як об’єкта права власності
Щодо питання фінансової відповідальності
Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів
Проблеми класифікації одорологічних об’єктів
Суб’єкти кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правовідносин
Про поняття і види кримінальної вербальної агресії
Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу
Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень
Реалізація права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства
Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення
Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації
Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція
Юридична природа тлумачення норм права
Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ
Конституційні основи кримінально-правової охорони земель
Інформаційні моделі політики зайнятості населення в різних країнах світу
Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю
Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС
Поняття договірного регулювання заробітної плати
Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі
Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України
Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден
Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології
Економіко-правові проблеми екологічної безпеки Донбасу
Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання
Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ
Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населенням на прикладі дільничних інспекторів міліції
Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порівняльно-правовий аналіз)
Створення військової поліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України
Ідейні передумови формування філософсько-правової думки в США
Соціальні норми як база інтеграції суспільства
Право як здатність