Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Спецвипуск (2002)
Національний університет внутрішніх справ: десять років становлення міліцейського вузу нової генерації
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Боротьба зі злочинністю: проблеми визначення її ефективності
Економична небезпека та економічні правопорушення
Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування
Суб’єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері
Кримінологія службових правовопорушень в органах внутрішніх справ України
Роль та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС
Особливості призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи
Методика визначення оптимальної чисельності працівників штабних підрозділів ОВС
Концептуальний підхід щодо визначення критеріїв оцінки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України
Державна система безпеки дорожнього руху України: історичний аспект розвитку
Регулювання діяльності з пидтримки та відновлення миру в законодавстві зарубіжних країн
Організована злочинність та зовнішньоекономічна діяльність
Психічні нарушення, що виникають у постраждалих при надзвичайних ситуаціях, та дії міліції у цих умовах
Організаційно-правові проблеми інформаційних технологій в управлінні ОВС
Висвітлення спеціальних операцій у засобах масової інформації
Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи
Стан роботи з особовим складом в Національному університеті внутрішніх справ: минуле та сучасне
Заочна форма навчання: стан та перспективи розвитку
Критичне мислення – сучасна освітня інновація
Поєднання універсальності і спеціалізації навчального процесу як детермінанта сучасної багатоступеневої вищої освіти
Соціологічна наука і соціальні проблеми органів правопорядку
Задачі та перспективи розвитку психології у системі відомчої науки ОВС
Удосконалення мовної підготовки майбутніх правознавців - нагальна вимога часу
Сучасні шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів Національного університету внутрішніх справ
Підготовка фахівців-фінансистів для служби в органах внутрішніх справ
Досвід учених Національного університету внутрішніх справ у вивченні феномена торгівлі жінками в Україні
Поняття організованої злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз
Терор і тероризм: співвідношення і розмежування
Нове про суб’єкт злочину
Форми участі Президента України у правотворчості
Теоретичні засади конституціоналізму
Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII – початку ХХ ст.
Філософські і загальнокультурні обрії фундаментальних правових понять
Ідея права і національний характер
Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології
Організаційні засади боротьби зі злочинністю
Простір злочинності: межові колізії
Чи має соціум злочинців власну ідеологію?
Реалізація конституції як актуалізація свободи
Примус як ознака політичної відповідальності
Значення громадського контролю для розбудови України як демократичної держави