Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 18 (2002)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Відповідальність за співучасть у злочинах проти власності за правом Київської Русі
Забезпечення рівних прав жінок та чоловіків в українському суспільстві
Україна від найдавніших часів до наших днів: шлях до державного суверенитету
Історія становлення органів податкової міліції України та існуючі правові проблеми здійснення ними оперативно-розшукової діяльності
Поняття політичної партії як правового інституту та його ознаки
Правові основи взаємодії органів губернської адміністрації Російської імперії та міського самоврядування в Україні у другій половині XIX ст.
Атрибути державної влади в Кримському ханстві (монети Гіреїв)
Роль Державної служби охорони у профілактиці майнових злочинів
Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ
Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю
Загальний порядок розслідування кримінальних справ про групові злочини
Сучасні форми та методи підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях
Організація діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії тінізації економіки
Особливості корупції в Україні та її основні наслідки
Проблеми огляду місця події по злочинах, скоєних з використанням комп’ютерної техніки
Особа порушника норм адміністративного права та його протиправна поведінка
Зразки дослідження в експертизі наркотичних засобів
Деякі питання тактики огляду місця події при розслідуванні окремих злочинів проти довкілля
Деякі особливості поводження з комп'ютериними засобами під час проведення слідчих дій
До проблеми попередження насильства у сім’ї
Організація міжнародного розшуку в системі Інтерполу
Значення правових і етничних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності
Фактори, що впливають на стан та ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання
Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи
Практичне застосування тактичних прийомів під час проведенн очної ставки
Майстерність оперативного працівника як один із факторів отримання фактичних даних технічними засобами
Методика оцінки визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів
Комп’ютерні злочини і новітні державні структури по боротьбі з ними (на прикладі Національного підрозділу по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій Великої Британії)
Психологічні аспекти отримання оперативної інформації
Деякі напрямки діяльності Державтоінспекції МВС України в попередженні та припиненні злочинів
Прокурорський нагляд за правильністю кримінально-правової кваліфікації вимагання
Види графічних моделей у судовій автотехнічній експертизі
Порушення виконавцем договору
Предмет доказування у справах про відшкодування (компенсацію) моральної шкоди
Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках
Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей
Деяі питання здійснення опіки над недієздатними
Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав
Проблема визначення поняття «управління» в інституті довірчого управління майном
Новий погляд на підприємництво
Проблема ноу-хау в законодавстві України
Укладення договору банківського депозитного рахунку
Обов’язки власника знака для товарів і послуг
Деякі економіко-правові аспекти забезпечення діяльності господарських об'єднань
Про оренду земельної ділянки за спадком
Деякі питання щодо правовідносин, пов'язаних з процедурою банкрутства
Договори в сфері послуг стільникового радіотелефонного зв'язку
Забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням
Поняття казни держави як суб’єкта цивільних правовідносин
Основні аспекти укладання шлюбів громадянами України в Республіці Польща
Федеральна податкова стратегія США у 80-ті рр. ХХ ст.
Правоохоронна соціологія
Психологічний коментар до окремих статей нового Кримінального кодексу України
Технології формування команди у світлі перспектив соціології організацій
Система соціального захисту населення як основа соціальної політики держави (на прикладі Фінляндії)
Робота с внутрішньою громадскістю як складова паблік рілейшнз в ОВС
Принципи побудови партнерської взаємодії міліції з населенням
Кар'єрне просування в органах внутрішніх справ
Актуальні проблеми професійного психологічного відбору до вузів системи МВД
Ситуація щодо торгівлі жінками в Україні (подробиці соціологічного дослідження)
Стан і динаміка злочинності неповнолітніх у Харківській області
Побутове насильство як об'єкт кримінологічних досліджень
Вивчення феномена організованих злочинних угрупувань: особливості застосування кількісних соціологічних методів
Роль поліції у сучасному суспільстві: аналіз зарубіжного досвіу
Правова оцінка діянь, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
Умови праці в органах внутрішніх справ як соціальна категорія
Соціологічний аналіз динаміки та структури вживання алкоголю серед харків'ян (1959-1999 рр.)
Деякі підходи до виачення міжособистих конфліктів
Науково-практичні підходи вивчення девіантної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України
Поняття та напрямки соціально-психологічного супроводження виховного процесу в закладах освіти МВС України
Проблема соціально-психологічних установок щодо співробітників правоохоронних органів
Локус контролю як психологічний чинник ефективності навчальної діяльності курсантів
Правова охорона недоторканності особистого спілкування громадян
Класифікація заходів моральногозаохочення працивників ОВС України
Лідерство як процес, що моделюється у період активних соціальних змін
Методичні проблеми вивчення феномена торгівлі жінками
Особливості сприйняття й оцінки кримінальної ситуації людьми похилого віку
Соціологічний аналіз інноваційного процесу
Категорія представництва та приватне і публічне право
Правосуб’єктність іноземних громадян в Україні
Процедурна діяльність Організації американських держав по визначенню міжнародно-правового статусу корінного народу
Особливості суб’єктів злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства
Оригінальність та новизна як умова охоронюваності твору за авторським правом
Надімперативні норми в міжнародному спадкуванні
Співвідношення адміністративно-правового статусу працівника міліції і правовідносин, у яких він реалізується
Права і свободи громадян, реалізація яких пов’язана з адміністративною діяльністю міліції
Деякі питання щодо здійснення правосуддя
Криміналістична інформація: поняття і сутність
Юридична конфліктологія: нормативно-правові аспекти вирішення конфліктів
Засади адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції
Деякі питання відповідальності держав за фальшивомонетництво
Проблеми дотримання прав і свобод громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності
Сутність принципу публічності за новим кримінально-процесуалльним законодавством
Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з порушенням правил охорони надр
Законність у системі принципів права
Правове регулювання природно-заповідного фонду України на сучасному етапі
Нормативно-правове забезпечення в сфері матеріальної відповідальності
Первинна службово-трудова адаптація персоналу ОВС: постановка проблеми
Концепція єдності і розподілу влад як основа організації системи органів державного управління аграрним сектором економіки
Новації кримінально-процесуального законодавства України як елемент визначення ефективності діяльності органів досудового провадження
Проблеми створення автоматизованих банків даних відображень зовнішності осіб (відеобанки)
Проблеми становлення інституту апеляції у кримінальному судочинстві України
Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям
Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті (ст. 291 КК України)
Міжнародні правові акти, що забезпечують боротьбу з наркотизмом, та їх імплементація в Україні
Впровадження конституційних принципів організації та діяльності судової влади в Україні в умовах реформуваннясудової системи
Суспільно-правова обумовленість кримінально-правової охорони земель
Кримінально-правове забезпечення принципу невтручання при проведенні виборів
Договор довічного утримання необхідно вдосконалювати
Світовий досвід інституту закриття кримінальних справ за примиреннм винного з потерпілим
Проблеми удосконалення інституту повернення справи на додаткове розслідування
Шляхи підвищення ефективності оцінювання оперативності діяльності ОВС
Судові витрати, пов’язані з розглядом справи: підстави і порядок відшкодування
До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України
Проблеми класифікації надзвичайних ситуацій
Про інформацію в управлінській діяльності органів внутрішінх справ
Організація адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки
Управління й оцінка ризику працівників органів внутрішінх справ
Рівні методологічного пізнання управлінської діяльності
Актуальні проблеми безпеки персоналу в кримінально-виконавчій системі
Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця
Роль громадських формувань у процесі взаємодії міліції та населення