Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 19 (2002)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Становлення місцевих органів державного контролю Російської імперії в українських губерніях (60-70-х рр. XIX ст.)
Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст.
Історичні передумови формування сучасної української національної ідеї
Розвиток місцевого самоврядування в Україні в дорадянський період
Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20-ті рр.
Свобода маніфестацій у контексті інших політичних свобод громадянина
Судова практика як джерело права у правових системах Франції та Німеччини
Прокуратура Словацької республіки: проблеми реформування
Процесуальне та тактичне забезпечення використання видеозапису при проведенні перевірки показань на місці
Еволюція антинаркотичного законодавства в Україні
Оцінка висновку комп’ютерно-технічної експертизи
Міжнародно-правові і організаційні основи співробітництва України в боротьбі з фальшивомонетництвом у рамках СНД
Місце та роль представницьких органів місцевого самоврядування в організації та контролі за профілактикою злочинів: деякі аспекти підвищення ефективності
Першочергові дії органів і підрозділів МВС України в умовах спроби чи здійснення терористичних актів
Створення терористичної групи чи терористичної організації як різновид тероризму
Нелегальна міграція і організована злочинність: іманентний зв’язок
Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробуванням
Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання
Особливості правового поля, в якому здійснюється боротьба з торгівлєю жінками
Щире каяття як умова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям
Принципи та елементи системи координації суб’єктів профілактики злочинів
Вчинення діяння щодо малолітнього як кваліфікуюча ознака викрадення людини
Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів
Нагляд органів прокуратури за законністю притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності
Природа та зміст права свободи творчості
Здійснення редакційно-видавничої діяльності в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту)
Роль малого бізнесу в формуванні економічної системи ринкового типу
Етапи розвитку страхування
Відповідальність за договором банківського депозитного рахунку
Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності
Проблема визначення предмета цивільно-правового регулювання відносин у сфері професійної освіти
Ризик як правова категорія: сутність і види
Професійна ідентифікація як чинник професіоналізаціїї правоохоронця
Психологічний контакт як засіб спілкування
Безпритульні діти: соціальний портрет
Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності
Нормативно-правове забезпечення профілактики наркотизму в Україні: міжнародні конвенції
Побутове насильство як форма дезорганізації сім’ї
Загальні визначення принципів права
Філософське обгрунтування методології функції права
Тероризм, злочини терористичної спрямованості, злочини з ознаками тероризування: поняття і співвідношення
Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти
Правове регулювання фінансово-економічних відносин політичних партій у зарубіжних країнах
Проблеми законності у працях вітчизняних дореволюційних юристів (друга пол. ХIХ – поч. ХХ ст.)
Загальні умови ефективної дії митно-правових норм
Методологічні питання інформаційної підготовки сучасного фахівця
Оптимізація правотворчості в сфері функціонування відомчих ліцеїв та профільних класів загальноосвітньої школи
Дорожньо-патрульна служба у структурі Державної автомобільної інспекції України
Щодо сутності та системи профілактики адміністративних проступків
Деякі питання діагностики конфліктів в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ
Особливості службової дисциплини особового складу органів внутрішніх справ
Соціально-правова природа державної служби
Управління службово-трудовою адаптацією персоналу органів внутрішніх справ: сучасні пробеми
Розвиток нормативної бази організаційно-структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ
Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду України
Поняття та роль матеріальної відповідальності сторін трудового договору
Поняття, місце та роль державної служби в органах податкової міліції
Підстави припинення службово-трудових відносин з державними службовцями
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
Розвиток кримінально-виконавчого законодавства України на сучасному етапі
Порушення кримінальної справи спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю
Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав
Евтаназія: етичний та кримінально-правовий аспект
Особливості реалізації права іноземця на в’їзд на територію України
Правові проблеми щодо використання поліграфа
Рішучий крок парламенту в розвитку аграрного законодавства
Адміністративне розслідування порушень правил рибальства й охорони рибних запасів в Азовській інспекції рибоохорони
Планування роботи слідчого підрозділу органів внутрішніх справ як одна з форм наукової організації праці